خدا و عشقِ خدا

(Khoda )

روشنا پ

19 ساعت پیش و 31 دقیقه قبل
 • بیا باورکنیم دنیاهنوز
هم مثل شب زیباست
زمینش هست،
خدایش مهربان باما
چقدرازغم سرودیم و
چقدر باغص
 • بیا باورکنیم دنیاهنوز
  هم مثل شب زیباست
  زمینش هست،
  خدایش مهربان باما
  چقدرازغم سرودیم و
  چقدر باغصه سرکردیم
  رهایش کن، کمی بگذر
  بیا باورکنیم دنیا،
  برای زندگی زیباست
  الهی دلتون همیشه شاد
  باشه وبه همه آرزوهای
  قلبی تون برسید

  شبتون قشنگ
  دعاهایتون مستجاب

  مدیران گروه
  ادامه... اعضاء گروه
  • روشنا پ
  • .... ....
  • ...... ......
  • مریم السادات نیلی
  • .... .....
  • .... .......
  • .... .......
  • .... .......
  • .... .....
  • ‌‌.... .......
  • Nazanin Pazeiar
  • ۰۰۰۰ .......
  • .... .......
  • .... ....
  • صیدنظر لطفی
  • محمد رجبی
  کاربران فعال