فرهاد فدایی

(farhadf@)

فرهاد فدایی

1 هفته و 6 روز قبل [آرامش خیال]
 • تو فامیل بابام یه زنه بود اسمش شمسی خانوم بود. خیلی هم قلدر و خشن بود, مثل گاو بود عربده که میکشید ه
 • تو فامیل بابام یه زنه بود اسمش شمسی خانوم بود. خیلی هم قلدر و خشن بود, مثل گاو بود عربده که میکشید هیچ کس جرات نداشت روی حرفش حرفی بزنه. مردها ازش حساب میبردن. هر وقت میومد خونه ما من فرار میکردم اتاق بالایی میموندم تا این بره. این عکس منو یاد اون شمسی خانوم فامیل مون میندازه.

  ادامه... دوستان
  • حضرت یار
  • دلنیا راد
  • پنام ©
  • قیصر(لقب شاهین) اردشیری
  • Asra Manswr
  • فاطمه بوشهر
  • سکوت سکوت
  • ( فرامرز )
  • مجید محمدی
  • امیر همایون .
  • مهدی توکلی
  • محمدیاسین *$$*
  • نادر رضایی
  • رامین کامرانی
  • Amir Ali
  • HADI .........
  114 هواداران