έħşάή ғάţέмέħ

(ehsan_f@)

έħşάή ғάţέмέħ

5 روز پیش, 1 ساعت [پست ثابت] [عشق بی همتا]
 • ميشناسمت
  چشم هایِ تو
  میزبان آفتابِ صبح
  سبزِ باغ هاست
  ميشناسمت‌...

  • ava3

  έħşάή ғάţέмέħ

  9 ساعت پیش و 52 دقیقه قبل [عشق بی همتا]
 • —————————————-/-

تو کل دنیا این تویی که برای همیشه تو قلبمی❤️
———————————————
 • —————————————-/-

  تو کل دنیا این تویی که برای همیشه تو قلبمی❤️
  ———————————————

  • fαтємєн єнѕαи : فدای قلبت بشم احسانم

   9 ساعت پیش و 24 دقیقه قبل

  έħşάή ғάţέмέħ

  13 ساعت پیش و 10 دقیقه قبل [عشق بی همتا]
 • تــــو ناب ترین 
واژه ی اعلای زمانی
تو خوب ترین عشقِ منی حضرت جانی ♥️
 • تــــو ناب ترین
  واژه ی اعلای زمانی
  تو خوب ترین عشقِ منی حضرت جانی ♥️

  • fαтємєн єнѕαи : فداتشم عشق زندگیم

   9 ساعت پیش و 44 دقیقه قبل

  • έħşάή ғάţέмέħ : خوشگل خانوممی

   9 ساعت پیش و 51 دقیقه قبل

  • fαтємєн єнѕαи : خدانکنه عمرم

   10 ساعت پیش و 9 دقیقه قبل

  έħşάή ғάţέмέħ

  13 ساعت پیش و 14 دقیقه قبل [عشق بی همتا]
 • ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴘʀɪsᴏɴ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ʏᴏᴜʀ  ʜᴀɴᴅs ᴀʀᴇ ᴀʀᴏᴜɴᴅ ᴍʏ ᴡᴀɪsᴛ 

قشنگتـرین زنـد
 • ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴘʀɪsᴏɴ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ʏᴏᴜʀ ʜᴀɴᴅs ᴀʀᴇ ᴀʀᴏᴜɴᴅ ᴍʏ ᴡᴀɪsᴛ

  قشنگتـرین زنـدانِ دنیـا
  دست هایِ توسـت دور ڪمرمـ

  • fαтємєн єнѕαи : فدات شم عشق جان

   9 ساعت پیش و 26 دقیقه قبل

  • έħşάή ғάţέмέħ : خواهش میکنم دلبر

   9 ساعت پیش و 43 دقیقه قبل

  • fαтємєн єнѕαи : مرسی عشقم

   9 ساعت پیش و 46 دقیقه قبل

  έħşάή ғάţέмέħ

  13 ساعت پیش و 18 دقیقه قبل [عشق بی همتا]
 • باور کن!
کار من نیست
کار خداست
 • باور کن!
  کار من نیست
  کار خداست
  " دلـــــــم " جایی
  میان نفس هایَـت گیر کرده است...

  • fαтємєн єнѕαи : چشم آقای من

   9 ساعت پیش و 46 دقیقه قبل

  • έħşάή ғάţέмέħ : خدانکنه دلبرجانم ♥️

   11 ساعت پیش و 32 دقیقه قبل

  • fαтємєн єнѕαи : قربونت برم قلب فاطمه

   11 ساعت پیش و 48 دقیقه قبل

  έħşάή ғάţέмέħ

  13 ساعت پیش و 21 دقیقه قبل [عشق بی همتا]
 • وقتی تو بغلمی فشار دادنت از قشنگ ‌ترین فشارهای زندگیه
 • وقتی تو بغلمی فشار دادنت از قشنگ ‌ترین فشارهای زندگیه

  • fαтємєн єнѕαи : خدانکنه دور نفسات بگردم احسانم

   9 ساعت پیش و 27 دقیقه قبل

  • έħşάή ғάţέмέħ : احسان دوزت بگرده دنیای من ♥️نفس احسان

   9 ساعت پیش و 43 دقیقه قبل

  • fαтємєн єнѕαи : دور قلبت بگردم احسانم

   9 ساعت پیش و 45 دقیقه قبل

  έħşάή ғάţέмέħ

  13 ساعت پیش و 22 دقیقه قبل [عشق بی همتا]
 • من ایمان دارم که...
گاهی یک مرد
بهانه دلخوشی یک زن 
میشود و یک زن 
بانی خوشبختی یک مرد...

زند
 • من ایمان دارم که...
  گاهی یک مرد
  بهانه دلخوشی یک زن
  میشود و یک زن
  بانی خوشبختی یک مرد...

  زندگے کوتاه است..
  کاش بهانه و بانی باشیم...

  • fαтємєн єнѕαи : ♥️

   11 ساعت پیش و 48 دقیقه قبل

  ادامه... دوستان
  • fαтємєн єнѕαи
  62 هواداران
  بازدیدکنندگان