پخش زنده

بهشت شعر اگرشدّادگردد زغید وبندها آزاد گردد شود هربیت اویک نوعروسی وهربیت دگر داماد گردد ڪسے درپاے شیرین سرڪند خم ڪه خسروبیند و ،فرهاد گردد به انگشت سخنها خاتم آور ازین گوهرسخن ایجاد گردد سلیمانے ازین پایا وپویاست وگرنه دیوهم، درباد گردد بداهه عبدے محمد تربت جام عشق ‌‌