پخش زنده

  • تو خوب بمون می گفت هرکاری کرده نتونسته جوابِ بدی هارو با بدی بده باز خوبی کرده! گفتم بد شدن که کاری نداره تلخ حرف زدن که هنر نمی‌خوا‌د تو همیشه سخت ترین‌ راه رو رفتی خوب بودی وقتی بد دیدی خوب خواستی وقتی بد دیدی حالا چرا باید بتونی راهِ آدم ترسوهارو بری خوب باش، خوب بمون اینطوری دنیا می تونه به خدا بگه هستن کسایی که دلم می خواد بخاطرشون باز هم این چرخ گردون بچرخه ...

  • نگاﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ! یک نفر ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺧﻮﺏ؛ ﯾﮑﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺟﺬﺍﺏ و ﺩﯾﮕﺮی ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﺎﺏ نمیکند یک نفر تو را دوست دارد و دیگری از تو متنفر است ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﭘﺲ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺧﻮﺩﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ خدا؛ پرونده ای را که مردم مینویسند، نمیخواند!