پخش زنده

دخت افغان زمين محمدي

2 دقیقه پیش
  • وقتی گنجشکها به تماشایت نشسته اندچه روزگار دشواریست حسارت‌وخفقان ماندنی نیست صبح فردا روشن است باچراغی دردست به دنبالت خواهم آمد

    آرش محمدیان

    7 دقیقه پیش
  • دلتنگی هایــــَم را زیر بغـل زده اَم! نشسته اَم در انتظار ِ روز های ِ مبـادا… سهم من از تــو ، همـین دلتنگـی ها ییست که . . . بی دعوت می آینـد و خیال ِ رفتن نـدارند…